Regulamin Sklepu Internetowego Atrium§1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy Atrium [dalej Sklep], działający pod adresem internetowym sklep-atrium.pl, jest własnością spółki Atrium Barbara Feliszewska, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórska 82A, NIP: 645-106-83-45   ||   REGON: 240659316

1.2. Adres korespondencyjny Sklepu:

Atrium Barbara Feliszewska
ul. Zagórska 82A (pawilon handlowy)
42-680 Tarnowskie Góry

1.3. Zakup towaru w Sklepie bezpośrednio przez stronę sklep-atrium.pl jest możliwy po dokonaniu rejestracji przez Klienta. W celu rejestracji należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do sytuacji, w której Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową. Klient może podczas rejestracji zdefionować, czy chce założyć konto na stałe, czy dokonać zakupów jako 'gośc'. Zasady zakupu towaru opisane są w § 2 Regulaminu.

1.3. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

1.4. Sklep [Atrium] nie jest producentem oferowanych produktów.

1.5. Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia ww. podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

1.6. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia przekraczającego kwotę 2.000,00 PLN Sklep zastrzega sobie możliwość żądania od Klienta przedpłaty części wartości zamówienia.

1.7. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofywania produktów z oferty, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania w każdym czasie bez podania powodu akcji promocyjnych na stronach Sklepu jak również wprowadzania w akacjach promocyjnych zmian.

1.8. Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Rejestracja w Sklepie, złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, złożenie zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową sklep-atrium.pl, jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem.§2. Składanie zamówień

2.1. Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje zakomunikowany.

2.2. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów związanych zwysyłką i wniesieniem towarów.

2.3. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, a zamówienia składane za pośrednictwem strony sklep-atrium.pl lub poczty elektronicznej przez całą dobę i siedem dni w tygodniu. W przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku (w łącznie) Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia w ciągu 24 godzin. W przypadku zamówień złożonych w piątek i w weekend Sklep potwierdzania otrzymanie zamówienia do poniedziałku.

2.3.1. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

2.3.2. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 24 godzin - w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

2.3.3. Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta 1) w ciągu 48 godzin - w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku lub 2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend. W tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.

2.3.4. Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę sklep-atrium.pl, Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

2.4. Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta z przedstawicielem Sklepu.

2.5. Na podstawie artykułu 589 Kodeksu Cywilnego właściciel Sklepu zastrzega sobie własność sprzedanego towaru / towarów, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego, przy czym za moment zapłaty ceny uznaje się moment uznania rachunku bankowego frimy Atrium.§3. Terminy realizacji

3.1. Towary dostępne na magazynie

3.1.1.Wysyłkę towarów dostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 72 godz. (od poniedziałku do piątku) od daty zaksięgowania przelewu na koncie Atrium.

3.1.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

3.2. Towary niedostępne na magazynie

3.2.1.Wysyłkę towarów niedostępnych na magazynie realizujemy w ciągu 60 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie spółki Atrium. Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 90 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

3.2.2. Zamówione przez Klienta towary są przechowywane na magazynie Sklepu nieodpłatnie do 14 dni od dnia ich dostarczenia na magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

3.3. Dostawa Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu.§ 4. Koszt i warunki wysyłki

4.1. Koszty transportu zamówień ponosi Klient. Opłata za przesyłkę zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem.

4.2. Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zadaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

4.3. Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie dokonuje w tym zakresie żadnych ustaleń z firmami kurierskimi, zewnętrznymi firmami transportowymi. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta.

4.4. Sklep umożliwia także odbiór osobisty towaru w centrali Atrium - ul. Zagórska 82A, Tarnowskie Góry. Wówczas nie występują żadne dodatkowe koszty transportu.§ 5. Formy płatności

5.1. W przypadku płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

ING Bank Śląski
08 1050 1386 1000 0023 1778 6743
Atrium Sprzęt Medyczny i Rehabilitacyjny Barbara Feliszewska
ul. Zagórska 82A
42-680 Tarnowskie Góry

5.2. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem PayU, co umożliwia Klientowi dokonanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub w formie szybkiego przelewu.§6. Reklamacje i zwroty

6.1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz z ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany ( nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

6.2. Klient ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki przy dostawie, w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym elementem procesu reklamacji. Nawet, jeśli paczka została dostarczona w nienaruszonym opakowaniu, należy sprawdzić czy zamówiony towar nie posiada niewidocznych na zewnątrz ubytków lub uszkodzenia. Brak dokonania aktów staranności może skutkować odmową uznania reklamacji przez firmę kurierską/ przewoźnika/ firmę transportową.

6.2.1.W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki okaże się, że towar jest uszkodzony lub brakuje jakiegoś elementu, należy w obecności kuriera/kierowcy/przewoźnika sporządzić protokół szkody oraz w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą email pod adresem biuro@sklep-atrium.pl

6.3. Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub email. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.sklep-atrium.pl w zakładce 'Reklamacje i Zwrot'.

6.3.1.Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany firmą kurierską lub za pośrednictwem przewoźnika, zewnętrznej firmy transportowej należy dołączyć protokół szkody. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą listem poleconym lub przesłać skany na adres e-mail: biuro@sklep-atrium.pl

6.4. W przypadku odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru należy dołączyć do towaru dowód zakupu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w zakładce 'Reklamacje i Zwrot'.

6.4.1. Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do magazynu Sklepu, gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [ pozytywnie, negatywnie].

6.5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Klienta.

6.6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w okresie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Klient (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów ww. ustawy.
Klient może złożyć oświadczenie wg wzoru udostępnionego przez Sklep – wzór odstąpienia wydawany jest wraz z towarem, przesyłany jest Klientowi na adres email, jak również można go pobrać na stronie www.sklep-atrium.pl w zakładce 'Reklamacje i zwrot'. Sklep udostępnia również Klientowi wraz z towarem pouczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.6.1. Towar powinien być odesłany (w przypadku reklamacji i odstąpienia) w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz rodzaj towaru.

6.6.2. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie/ okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa zwrotu towaru, należy najpierw poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres Sklepu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki Sklep ma dokonać przelewu. Sklep w ciągu 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia towaru.

6.6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ( art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

6.6.4. Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

6.7. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.

6.8. Klient odsyłając towar do Sklepu (m.in. zwrot na skutek odstąpienia, reklamacja) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

6.9. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep daje taką możliwość, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

6.10. Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.§7. Zgodność towaru z ofertą

7.1. Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

7.2. Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora oraz samej jakości zdjęć.

7.3. Towary wykonane z surowców naturalnych są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne.§8. Dane osobowe Klientów

8.1. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

8.2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Atrium Barbara Feliszewska, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórska 82A, NIP: 645-106-83-45   ||   REGON: 240659316.

8.3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) przez Sklep tj. Atrium Barbara Feliszewska, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Zagórska 82A, NIP: 645-106-83-45   ||   REGON: 240659316.

8.4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:
- doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów,
- dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją w/w umów,
- w celach marketingowych oraz
- w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

8.5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.5.1.W wyżej wymienionych sprawach właściciel danych  winien  zwracać  się  do  Administratora  Danych Osobowych na piśmie.

8.5.2. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

8.5.3. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu jest konieczne [ art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych], podanie pozostałych danych jest dobrowolne.§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2015 roku, z mocą obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014 roku!

9.2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: sklep-atrium.pl

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.